tel. 708 688 008

Koszt połączenia: 4,26 zł brutto za min.

tel. 534 838 311

Koszt połączenia: wg stawki operatora

Tarot, Karty Anielskie, Kipper fin de siecle, Numerologia

Stawiam karty osobom stojącym na rozstaju życiowych dróg, szukających pomocy i drogowskazu na przyszłość.

Regulamin serwisu TarocistkaRenata.pl

1. Informacje ogólne

 1. Serwis www.tarocistkarenata.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest serwisem internetowym dostępnym dla użytkowników w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Bacht Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Bohaterów warszawy 26/91, numer NIP: 5223104348, KRS 0000699999, niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu: adres poczty elektronicznej renata182@poczta.fm, NUMER TELEFONU 534 838 311
 2. Użytkownikiem Serwisu są osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze
 3. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Bacht Sp. z o.o. poprzez stronę internetową dostępną pod adresem tarocistkarenata.pl, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres renata182@poczta.fm , bądź telefonicznie pod numerem TELEFONU 534 838 311. Za pośrednictwem serwisu inessa.pl prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług wróżbiarskich.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Bacht Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu tarocistkarenata.pl oznacza uprzednią akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia

 1. Zamówienie na usługę można składać za pośrednictwem strony internetowej www.tarocistkarenata.pl lub telefonicznie w godzinach 9- 20, przez siedem dni w tygodniu. Z tytułu składania zamówień nie są pobierane dodatkowe opłaty. W momencie składania zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabytą usługę.
 2. Realizacja usługi następuje jedynie, po potwierdzeniu uiszczenia opłaty za zamówioną usługę.

3. Dane Osobowe, pliki cookies

 1. Korzystanie z usług serwisu tarocistkarenata.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Bacht Sp. z o.o. w ramach Serwisu.
 2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Bacht Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Bohaterów warszawy 26/91, numer NIP: 5223104348, KRS 0000699999. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w serwisie internetowym www.tarocistkarenata.pl .
 3. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania.
 5. Dane osobowe użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane, za zgodą użytkowników, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, pod numerem KRS 0000274399 i/lub PayPal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113)przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A i/lub PayPal sp. z o.o.
 6. Korzystając z Serwisów użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: http://muve.pl/informacje-o-cookies). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4. Ceny usług

 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 11.12.2014 roku wynosi 23 % .
 2. Aktualne ceny usług zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej tarocistkarenata.pl . Zakup usług dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia.

5. Formy Płatności

Podczas składania zamówienia użytkownik ma możliwość wyboru trzech rodzajów płatności:

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej http:// tarocistkarenata.pl do czasu jego zmiany.
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Bacht Sp. z o.o. lub oferty handlowej Bacht Sp. z o.o., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku Bacht Sp. z o.o. poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej tarocistkarenata.pl wiadomość elektroniczną o treści „Brak akceptacji regulaminu”. Powyższe oznacza rezygnację użytkownika z usług świadczonych przez Bacht Sp. z o.o..
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

tel. 708 688 008

Koszt połączenia: 4,26 zł brutto za min.

tel. 534 838 311

Koszt połączenia: wg stawki operatoraTarocistka Renata - cennik

Wróżby

mały rozkład
30 zł
średni rozkład
60 zł
duży rozkład
90 zł
duży rozkład
(np. roczny, półroczny, miesięczny, opisujący każdą dziedzinę życia)
150 zł
karta dnia / tygodnia / miesiąca
10 zł
ogólne Przesłanie Anielskie
20 zł


Czat online lub konsultacja prywatna

Czat online Facebook lub Skype Live (renata182@poczta.fm) po uprzednim umówieniu telefonicznym.


sesja 15 min
35 zł
sesja 30 min
65 zł
sesja 60 min
120 zł


Wróżby e-mail

Zapytaj: wyślij maila na adres renata182@poczta.fm
Dane do przelewów:
Tarocistka Renata
Bank Pocztowy
51 1320 1537 2283 4151 3000 0001


regulamin płatności online

Nie taki diabeł straszny

, Wróżby Tarota

Diabeł (grec. diabolos) - oszczerca, szatan, przeciwnik, kusiciel, upadły anioł, skazany na potępienie. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje on grupę aniołów, która zbuntowała się przeciwko Stwó...

Fakty i mity o czarownicach

, Wróżby Tarota

Magia towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia, można nawet stwierdzić, że jest ona integralną częścią ludzkości. Każde społeczeństwo w swoich kulturowych tradycjach posiada własną mag...

© Tarocistka Renata - Wróżby Tarota